Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling og brobygning

Ungdomsuddannelse / STU
Efter afsluttet skoleforløb på Astrup Skole har alle elever ret til en ungdoms-uddanelse. For størsteparten af eleverne vil der blive tale om et STU-tilbud.

STU: (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en individuelt tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennem-føre andre ungdomsuddannelser, Uddannelsen kan tilbydes efter undervis-ningspligtens ophør, og den unge skal påbegynde uddannelsen, inden han eller hun fylder 25 år. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse men skal give den unge kompetencer til et så aktivt og selv-stændigt voksenliv som muligt. Indholdet er meget forskelligt fra elev til elev, men vil næsten altid indeholde noget fagligt, noget praktisk/kreativt herunder aktiviteter, der er med til at gøre den unge så selvhjulpen som muligt såsom, indkøb, madlavning, tøjvask/rengøring, budget, e Boks/ Nem-ID m.v.

Udskoling
På Astrup Skole omfatter udskolingsaktiviteter for eleverne i 9. og 10. klasser blandet andet:

  • Besøg på uddannelsesmessen for unge med særlige behov.

  • Besøg med klasseteamet på relevante STU-tilbud i MFK.

  • Praktik på 1 eller flere relevante STU-tilbud. Er der behov for, at den unge har en medarbejder med fra skolen i praktikperioden eller i en del af den, er der mulighed herfor.
    Herudover deltager skolen i relevante møder med forældre, UU-vejleder, PPR, sagsbehandler mfl. omkring valg af STU-tilbud. 

Uddannelsesvejledning
Forældre og elever på 8.
- 10. klassetrin på Astrup Skole bliver tilbudt vej-ledning i overgangen fra folkeskole til en ungdomsuddannelse v. UU-vejleder.
Formålet med vejledningen er at sikre, at der i et i samarbejde mellem sko-le, forældre, sagsbehandler og UU-vejleder bliver fundet det bedst egnede tilbud til den enkelte elev, og at overgangen bliver tryg og forudsigelig.

Vejledningen kan indeholde følgende:

  • Samtaler mellem elev og vejleder med fokus på ønsker, drøm-me og faglig formåen.

  • Samtaler mellem forældre og vejleder med fokus på uddannel-ses-/aktivitetsmuligheder og orientering herom, hjælp til afkla-ring, hjælp til ansøgninger m.v..

  • Mulighed for erhvervspraktik.

  • Mulighed for brobygning til næste uddannelsestilbud, så overgangen bliver så tryg som muligt.

Det er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der i første omgang vur-derer, om den unge er i målgruppen til STU eller om andre uddannelsestil-bud kunne være bedre for ham / hende. Ligeledes er det UU der laver ud-færdiger indstillingen/ansøgningen med forældrenes godkendelse.

Opstart på en STU kræver en bevilling fra Mariagerfjord kommune.

Læs mere om udskoling og brobygning i folderen nedenfor

Dokumenter

Udskoling og brobygning.pdf

Shape Created with Sketch.